O firmie
Produkty
Kontakt

Dane firmy

Właściciel: ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ www.osk-ulka.pl
ul. KOPERNIKA 3
23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie
powiat Biłgoraj

tel: 796 785 516


Firma poleca

Firmę polecają

Firma jeszcze nie jest polecana.

Subskrypcja

Aktualności

Rozmiar czcionki: A A A

Warunki uczestnictwa w kursie kat.B

1 Ukończone 18 lat lub
17 lat i 9 mc-y z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

2.Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do kierowania pojazdem.

Możliwość uzyskania zaswiadczenia:
dr. Grazyna Dec-Lal Biłgoraj ul. Makuszyńskiego 16 [boczna ul.Zielonej] tel. 686 02 30, cena 80 zł
2009-11-09

NOWE ZASADY EGZAMINU NA PRAWO JAZDY od 9.06.2009

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
- posiadanie wymaganego wieku,
- ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu (spełnianie wymogów stawianych absolwentowi oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki w Ośrodku Szkoleniowym).

DOKUMENTY
- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
- dowód osobisty (stały lub tymczasowy) lub ważny paszport wraz z numerem PESEL.
- świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów .
- zaświadczenie o ukończeniu kursu.
- zgoda rodziców lub opiekuna dla kursantów poniżej 18 lat.
- wniosek o wydanie prawa jazdy - składany osobiście w WORD lub przez pełnomocnika.
- opłata egzaminu / 134zł. To jest 22 zł teoria i 112zł jazda.
Miejsce, czas i sposób zdawania egzaminu wybiera kursant

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Termin egzaminu praktycznego ustala się dopiero po zdanym egzaminie z teorii.
Część teoretyczna to test komputerowy na specjalnej klawiaturze (jak w Ośrodku) - 18 pytań z 1, 2, 3 odpowiedziami prawidłowymi.
Egzamin praktyczny to najpierw plac manewrowy :

1.Przygotowanie do jazdy, losowe sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z miejsca;
2.Jazda torem do przodu , tyłu oraz
3.Ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca ręcznego.

Następnie osoby, które zaliczyły plac wyjeżdżają w ruch miejskiCharakterystyka absolwenta kursu

§ 2. 1. Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:
1) dawać dowód znajomości i dobrego zrozumienia:
a) zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego;
b) zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni;
c) wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.:
– alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
– wahań stanu emocjonalnego,
– zmęczenia;
d) zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu;
e) zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności;
f) zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy;
g) zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska;
h) zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu;
i) zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
j) rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni;
k) zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;
2) posiadać umiejętności i zachowania w zakresie:
a) przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
b) sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie – kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy;
c) posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania;
d) włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków;
e) bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych;
f) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń;
g) skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego;
h) jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu;
i) jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
j) zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu;
k) wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
l) podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
....
Wyciąg z Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. nr 217 z 2005)

Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego
§ 6 . 1. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa w § 3 ust. 5 składa się z części:
1) teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
2) praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
3. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
4. Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor, o którym mowa w § 15 rozporządzenia, lub inny instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

§ 7 . 1. Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
2. Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.

§ 8 . 1. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
2. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.
3. W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
5. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskana wszystkich umiejętności.
6. Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.
7. Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.
8. Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Wyciągi z przepisów dotyczące kat.B prawa jazdy
INSTRUKCJI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
na podstawie Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. nr 217 z 2005)


Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego:
2. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w sali egzaminacyjnej w formie testu:

1) komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjne go wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu;
2) pisemnego, w przypadku:
a) ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,
b) awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej prze prowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,
c) posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1;
3) ustnego - jeżeli:

a) osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym lub
b) posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciw wskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego
§ 9 . 1. Egzamin praktyczny polega na:
1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) w tabeli 2, z zastrzeżeniem pkt 2 - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli 4, jeżeli osoba jest egzaminowana w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy,...
3) wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego:
a) obejmującego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, co najmniej zadania określone w tabeli 7 - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
b) w czasie nie mniejszym niż określono w tabeli 8, z zastrzeżeniem pkt 4,
-dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:
4) W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakonczyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

§ 29 : p.3 . Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:
1) panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4,- w przypadku prawa jazdy kategorii B i B1,
2) pozytywna ocena z wykonania określonych w instrukcji egzaminowania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii i pozwolenia.
p.4 Zachowaniem osoby egzaminowanej swiadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:
1) działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
2) przejechanie kołem przez linie wyznaczajace zewnętrzne krawędzie stanowisk;
3) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
4) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania płynne ruszanie i jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

--------------------------------------------------------------------------------

Tabela 2 - Zadania egzaminacyjne dla kat.B prawa jazdy:
1.Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
Kryteria:
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane, losowo elementy z nastepujących:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dzwiękowego,
f) działanie swiateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie swiateł mijania,
h) działanie swiateł drogowych,
i) działanie swiateł hamowania „STOP”,
j) działanie swiateł cofania,
k) działanie swiateł kierunkowskazów,
l) działanie swiateł awaryjnych,
m) działanie swiateł przeciwmgłowych tylnych.
- odpowiednio jeżeli występuje.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza sie poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł o których mowa w lit. i lub j osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a—e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f—m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
2) własciwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie sie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny byc ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- jeżeli występuje.


2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
Kryteria:
1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) upewnienie sie o możliwosci jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu.
3) płynne ruszenie
a) opuszczenie dzwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzegła, zwiększenie obrotów silnika.,
4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
5) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwoscia zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuszym ni 5 minut,
- podczas wykonywania osoba egzaminowana nie może opuszczać pojazdu egzaminacyjnego.
6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczajace zewnętrzne krawędzie stanowisk, (w przypadku kat. B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległosci niewiększej niż 1 m. od linii ograniczającej pas
-w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, B+E,C+E,C1+E,D,D+E,D1+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.
3.Ruszanie do przodu na wzniesieniu
Kryteria :
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

--------------------------------------------------------------------------------

Tabela 7 - Zadania egzaminacyjne - miasto:
1.Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2.Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3.Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4.Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd) *)
5.Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
a) jeden z nastepujacych manewrów parkowania:
- prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (moliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazujac je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwosc opuszczenia pojazdu przez kierowce i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi byc zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (naleyż sprawdzic możliwosc opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa sie z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
- skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (moliwa jedna korekta toru jazdy) przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazujac je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi byc możliwosc opuszczenia pojazdu przez kierowce i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi byc zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzic możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa sie z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
- równoległe pomiedzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – moliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazujac je osobie egzaminowanej; długosc miejsca do parkowania pomiedzy pojazdami powinna stanowic około 2 krotnosc długosci pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po
zaparkowaniu pojazd nie może stwarzac zagroenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego; w
przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawenika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechac na kraweżnik.
b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – moliwosc wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyc sie przy użyciu biegu wstecznego.
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
W przypadku błednego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwosci znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza sie zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*), przejazd przez tunel*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 listopada 2008 r.)
8.Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9 .Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.
10.Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
- obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

--------------------------------------------------------------------------------

§ 11. Podczas egzaminu praktycznego:
1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli 2 lub 5;
2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1 egzaminator ocenia wykonanie zadan egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadacego za osoba egzaminowana, majac zapewniona możliwość porozumiewania sie z nią drogą radiową.
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
4) w przypadku kiedy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojezdzie, egzamin ten przeprowadza sie odpowiednio w sposób okreslony w pkt. 2.
5) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A zadania egzaminacyjne, określone w tabeli 2, przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 8, poz. 7;
6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego
wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu
egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego;
7) egzaminator wypełnia arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, określony we wzorze nr 7.


§ 12. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 9;
2) negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 30 ust. 4 pkt 1 � 6 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.(treść od 10.01.06)
2. W trakcie egzaminu przeprowadza sie sprawdzenie odpowiednio umiejętności wykonania wszystkich zadań, o których mowa w § 9.
3. Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
1) sposób wykonywania manewrów na drodze;
2) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego;
3) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze;
4) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;
5) dynamikę i kulturę jazdy;
6) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

ust.4 pkt3) przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego jeżeli wynik tego egzaminu jest pozytywny lub negatywny.
Kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.§ 30.ust.4 .Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli:
1) osoba egzaminowana w trakcie egzaminu teoretycznego korzysta z pomocy materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;
2) zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
4) instruktor biorący udział w egzaminie, zakłóca lub uniemoż­liwia przebieg egzaminu;
5) osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozpo­rządzenia;
6) osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
7) stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwia­jącą rejestrację egzaminu.
ust.5. Egzamin może zostać przerwany:
1) na wniosek osoby egzaminowanej;....

--------------------------------------------------------------------------------

Tabela 12
„Działania i zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu
państwowego na prawo jazdy”
1.Kolizja drogowa.
2.Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
4.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5.Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6.Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8. Niezastosowanie sie do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie sie do znaków:

9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz wjazdu .......”, *)
9.4 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
9.5 „zakaz skręcania w lewo”,
9.6 „zakaz skręcania w prawo”,
9.7 „nakaz jazdy....”,
9.8 „linia podwójna ciągła”,
9.9 "powierzchnia wyłączona".
*)Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
10.2 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
10.3 pojazdom szynowym,
10.4 rowerzystom,
10.5 podczas zmiany pasa ruchu,
10.6 w razie przecinania sie poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszajacych sie po tej samej drodze,
10.7 podczas włączania się do ruchu,
10.8 podczas cofania.

11.Naruszenie zakazu zawracania.
12.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13.Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15.Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
16.Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
2009-10-11
Ośrodek Szkolenia Kierowców ULKA
tel: 796 785 516
O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
Fotowoltaika SędziszówWiadomości BiłgorajKalkulator instalacji fotowoltaicznej